Poslijediplomska nastava

Poslijediplomski studij na Klinici za porodništvo i reprodukciju, Veterinarskog fakulteta organiziran je u dva oblika:

  1. Poslijediplomski doktroski studij
  2. Poslijediplomski specijalstički studij1. Poslijediplomski doktorski studij

Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu do sada su postojali poslijediplomski magistarski stručni i znanstveni studij i poslijediplomski doktorskih studij iz područja reprodukcije domaćih životinja.
Sukladno promjenama visokoobrazovnog sustava u Europi, Bolonjskoj deklaraciji i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a s ciljem uključivanja u europski krug obrazovanja, odnosno «Europu znanja», Veterinarski fakultet je pokrenuo izradu novog, jedinstvenog poslijediplomskog studija unutar kojeg studenti mogu birati različite studijske programe. Studij je na razini najnovijih znanstvenih spoznaja, usklađen s potrebama profesionalnog sektora, te je po svom programu, strukturi i načinu izvođenja usporediv s programima Europske Unije. Jednako tako u skladu sa aktualnim tokovima u našoj znanosti i sve većoj važnosti primjene novijih spoznaja u području reprodukcije domaćih životinja kao i profiliranju stručnjaka educiranih za provedbu upravljanja i managementa reprodukcije u velikim uzgojima svih vrsta domaćih životinja smatramo da je neophodna uspostava studija koja bi obuhvatila trogodišnji poslijediplomski doktorski studij „Theriogenologija životinja“. Svrha studija bila bi osposobiti polaznike da samostalno i logično a u skladu sa pravilima struke i na osnovi najnovijih znanstvenih spoznaja, organiziraju i vode reprodukciju u različitim uzgojima. Pri tome će suvereno ovladati upravljanjem ciklusima pomoću različitih hormonalnih pripravaka te naučiti pratiti fiziološke odlike ssvih faza ciklusa na osnovi kombinacije najmodernijih kliničkih, ultrazvučnih i laboratorijskih tehnika. Također će ovladati najnovijim znanstvenim spoznajama koje uključuju hormonalne i imunološke interakcije tijekom gravidnosti, poroda i puerperija, te osobitosti koje prate prenatalni i postnatalni rast i razvoj mladog organizma. Nadalje, polaznici će biti osposobljeni da sudjeluju u radu laboratorija za asistiranu reprodukciju, provode različite postupke provjere i manipulacije sa spermom, jajnim stanicama i embrijima te samostalno provode znanstvena istraživanja koja ih uključuju. Cilj završenog doktorskog studija „Theriogenologija životinja“ je iskusan i formiran mladi znanstvenik koji je sposoban ciljanim medicinskim razmišljanjem samostalno i kompetentno sudjelovati u znanstvenom radu iz svih područja reprodukcije u domaćih životinja.

S obzirom da je Veterinarski fakultet jedina institucija tog tipa u Hrvatskoj mogućnosti mobilnosti studenata unutar zemlje su ograničene, ali uspostava ECTS sustava će omogućiti odlaske na renomirane Veterinarske fakultete u susjednim zemljama. Štoviše, moramo istaknuti dosadašnju izvrsnu suradnju sa Klinikom za porodništvo veterinarskog fakulteta u Beču i Instituta za biotehnologiju reprodukcije u Tullnu u Austriji, Kliniku za reprodukciju i konje Veterinarskog fakulteta u Ljubljani, Kliniku za reprodukciju Veterinarskog fakulteta u Budimpešti te Zavod za fiziologiju reprodukcije Veterinarskog fakulteta u Liege-u na kojima postoje slični programi doktorskog studija te se provode slična istraživanja kao i kod nas. Na osnovi toga vjerujemo da je moguće osigurati mobilnost studenata te da za to postoji obostrani interes. Upravo stoga cilj nam je ustrojiti ovaj doktorski studij sukladno pravilima Bolonjske deklaracije kako bi se njegovi polaznici mogli čim potpunije uklopiti u tokove moderne europske znanosti iz našeg područja.

Naziv studija: Theriogenologija životinja, područje znanosti biomedicina, polje i grana veterinarska medicina, primijenjena znanost

Nositelj studija: Klinika za porodništvo i reprodukciju, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Institucijska strategija razvoja doktorskog programa: Polaznici doktorskih studija biti će uključeni u znanstvena istraživanja koja se provode na Klinici, u Endokrinološkom Laboratoriju klinike, Laboratoriju za asistiranu reprodukciju te na terenu i pri tome će biti u prilici izraditi svoj doktorski rad Nakon stjecanja 200 ECTS bodova, izrade i javne obrane doktorske disertacije studenti stječu akademski stupanj doktora znanosti iz područja biomedicinskih znanosti, znanstvenog polja veterine.

Inovativnost doktorskog programa: Studij će obuhvatiti vrlo širok raspon znanstvenog i stručnog rada iz reprodukcije domaćih životinja (rad na farmama, u laboratoriju te na klinici). Kako je riječ o primijenjenim istraživanjima, polaznici će imati priliku rješavati konkretne zadatke vezane uz znanstveni i stručni rad vezan uz reprodukciju domaćih životinja što će im dati konkretno iskustvo i kvalificirati ih za samostalno rješavanje sličnih problema u budućnosti.

Uvjeti upisa na studij: Studij mogu upisati završeni studenti dodiplomskih sveučilišnih studija koji su po svom programu sukladni studijskom programu poslijediplomskog studija. Za upis na poslijediplomski studij pristupnici moraju imati prosjek ocjena dodiplomskog studija najmanje 3,5 te imati preporuke dvaju sveučilišnih profesora.

Pristupnici koji su trenutno upisani na poslijediplomski studij za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti i koji su položili sve ispite tog studija s prosječnom ocjenom od najmanje 4,5 mogu nastaviti poslijediplomski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u trajanju od jedne godine, bez obrane magistarskog rada, uz ispunjavanje ostalih uvjeta poslijediplomskog doktorskog studija i stjecanje odgovarajućeg broja ECTS bodova O upisu studenata odlučuje Povjerenstvo za poslijediplomski studij.

Kriteriji i postupci odabira polaznika: Prednost pri upisu na poslijediplomski doktorski studij imat će polaznici koji su tijekom studija verć sudjelovali u znanstvenom radu (studentski radovi) osobito ako su pri tome osvojili dekanovu ili rektorovu nagradu. Nadalje, dodatni plus predstavlja boravak i stručno usavršavanje u inozemstvu, kao i preporuka profesora s našeg ili stranih fakulteta.

Kompetencije koje student stječe završetkom studija, mogućnost nastavka znanstveno-istraživačkog rada, mogućnost post doktorskog usavršavanja i zaposlenja: Nakon studija moguće je nastaviti postdoktorski studij na našem ili na nekom od srodnih fakulteta europske unije. Također je moguće nastaviti rad na nekoj od institucija koje se bave reprodukcijom domaćih životinja (Centar za reprodukciju, veterinarski instituti, veterinarski zavodi, farmaceutske i istraživačke tvrtke i organizacije, laboratoriji za biotehnologiju i slično). Nadalje, naš studij kvalificira polaznike za vođenje i management reprodukcije u intenzivnoj proizvodnji na velikim stadima svih vrsta domaćih životinja kao i individualni pristup reprodukciji u osobito vrijednih životinja i kućnih ljubimaca (sportski konji, psi, mačke). Studij sadržava i određeni broj izbornih predmeta čime je omogućeno polazniku da aktivno sudjeluje u moduliranju svog obrazovanja i time indirektno poveća svoje šanse u kasnijem zapošljavanju na osnovi vlastite procjene, iskustva i afiniteta.


2.Poslijediplomski specijalistički studij

Naziv studija TERIOGENOLOGIJA DOMAĆIH SISAVACA

Nositelj studija: VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KLINIKA ZA PORODNIŠTVO I REPRODUKCIJU

Voditelj studija: prof.dr.sc. Tomislav Dobranić

Trajanje studija: Poslijediolomski specijalistički studij iz Teriogenologije domaćih sisavaca traje 2 školske godine ili 4 semestra. Studentu iz poslijediplomskog specijalističkog studija u trajanju od dvije godine može se odobriti izrada i obrana specijalističkog rada uz posebno odobrenje stručnog vijeća Veterinarskog fakulteta (ovlaštenog za ustrojbu poslijediplomskog znanstvenog studija), u skladu s člankom 49. zakona o visokim učilištima.

Uvjeti upisa na studij:

a)      završen Veterinarski fakultet prosječnom ocjenom 3,0

b)      poznavanje jednog svjetskog jezika

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija:

Po završenom poslijediplomskom studiju polaznici stječu kvalifikaciju specijaliste koji je teorijski i praktično osposobljen i kompetentan za rad na reprodukciji domaćih sisavaca odnosno u suzbijanju neplodnosti domaćih sisavaca

Stručni naziv: Nakon svih položenih ispita iz propisanih predmeta i obranjenog magistarsko specijalističkog rada, polaznik stječe akademski stupanj

SPECIJALISTA IZ TERIOGENOLOGIJE DOMAĆIH SISAVACA

Ustrojstvo studija: studij se organizira kao redovni.

OPIS PROGRAMA

Popis predmeta:

a)      obvezatni predmeti

1.      Odabrana poglavlja iz fiziologije domaćih sisavaca

2.      Fiziologija i patologija hranidbe životinja

3.      Postupci uzgoja domaćih sisavaca

4.      Animalna higijena, okoliš i etologija

5.      Organizacija i ekonomika reprodukcije životinja

6.      Klinička patologija mijene tvari u domaćih sisavaca

7.      Endokrinologija reprodukcije domaćih sisavaca

8.      Mikrobiologija i zarazne bolesti

9.      Fiziologija razmnožavanja i upravljanje spolnim funkcijama domaćih sisavaca

10.  Biotehnologija rasplođivanja u domaćih sisavaca

11.  Porodništvo i perinatalne bolesti plotkinja

12.  Suvremena saznanja o neplodnosti domaćih sisavaca

13.  Odabrana poglavlja iz sudskog i upravnog veterinarstva

14.  Način obrade rezultata u istraživačkom radu

15.  Izrada specijalističkog rada

b)      izborni predmeti

  1. Oboljenja mliječne žlijezde

  2. Perinatalne bolesti mladunčadi

Izvedbeni program specijalističkog studija

Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza