Doc. dr. sc. Martina Karadjole, dr. vet. med.

Doc. dr. sc. Martina Karadjole rođena je 15. travnja 1975. godine u Zagrebu. Veterinarski fakultet upisala je 1993. godine, a diplomirala 1999. godine. Od 2000.do 2009. godine radi kao znanstvena novakinja u Klinici za porodništvo i reprodukciju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. godine radi kao viši asistent i izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Sudjelovala je u istraživanjima na znanstveno- istraživačkim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa:

  • “In vitro oplodnja u goveda”
  • “In vitro uzgoj i mikromanipulacija s goveđim zamecima”
  • “Primjena molekularnih analiza u proizvodnji goveđih zametaka in vitro”,glavnog istraživača prof. dr. sc. Zdenka Makeka.

Isto tako, kao suradnik sudjelovala je u realizaciji projekta Ministarstva poljoprivrede i šumarstva “Primjena embriotransfera u rasplođivanju goveda“. Poslijediplomski znanstveni studij “Teriogenologija domaćih životinja” upisala je 2000. godine, a 2004. godine obranila je znanstveni magistarski rad “Utjecaj različitih koncentracija cisteamina na kvalitetu goveđih zametaka uzgojenih in vitro“. U svibnju 2009. godine obranila je disertaciju pod naslovom: “Utjecaj veličine folikula na kvalitetu goveđih jajnih stanica i razvoj zametaka u postupku oplodnje in vitro”.

Tijekom dosadašnjeg znanstveno-istraživačkog rada objavila je 60-ak radova u domaćim i stranim časopisima, te sudjelovala na više međunarodnih znanstvenih skupova iz područja rasplođivanja domaćih životinja.
U lipnju 2006. godine boravila je u Laboratoriju za tehnologiju reprodukcije, CIZ Research and genetics, Cremona, Italija, gdje je savladala tehniku biopsije zametaka te određivanje spola zametaka pomoću PCR.
Iste godine pohađala je dvotjedni poslijediplomski tečaj “8st Budapest Workshop on Clinical Endocrinology: Endocrine Aspects in Management of Reproduction in Ruminants“.

Osim sudjelovanja u nastavi iz predmeta “Porodništvo domaćih životinja I, II I III” te “Primjena asistirane reprodukcije u veterinarskoj medicini“, sudjeluje i u tečajevima za terenske veterinare.  
Zamjenica je voditelja Laboratorija za asistiranu reprodukciju u Klinici za porodništvo i reprodukciju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članica je Europskog udruženja za rasplođivanje domaćih životinja (ESDAR) te Europskog društva za embriotransfer (AETE). Aktivno se služi engleskim jezikom.


Publikacije i radovi

Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza