Izv. prof. dr. sc. Nikica Prvanović, dr. vet. med.

Izv.prof.dr.sc. Nikica Prvanović, dr.vet.med. rođena je u Splitu 13. XII 1973. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu, zvanje veterinarski tehničar. Veterinarski fakultet upisala u rujnu 1992. a diplomirala u veljači 1998. godine. Tijekom studiranja je uspješno sudjelovala u dva međunarodna natjecanja u znanju stručnih predmeta za studente veterinarske medicine i osvojila dva priznanja:”Food for Though” za 1996. godinu, te “Best of Class” za 1997. godinu. Nadalje tokom studiranja, bila je demonstrator na Zavodu za kemiju i biokemiju, Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju te na Klinici za porodništvo i reprodukciju. Neposredno nakon diplome zaposlena je na Klinici za porodništvo i reprodukciju Veterinarskog fakulteta na kojoj radi i danas.

Po upisu na poslijediplomski studij dobila je više različitih stipendija iz EU fondova pomoću kojih se usavršavala u Austriji, Njemačkoj, Belgiji, Mađarskoj i Velikoj Britaniji.
Usavršavala se kako slijedi:

  • u lipnju 2002. na Institutu za biotehnologiju u Tullnu, Veterinarskog   fakulteta u Beču
  • u rujnu 2002. Institut Ludwig-Maximillian, Veterinarskog fakulteta u Munchenu
  • u studenom 2002. CEEPUS stipendija, Klinika za porodništvo, Veterinarskog fakulteta u Beču
  • u svibnju 2003. CEEPUS stipendija, Klinika za porodništvo, Veterinarskog fakulteta u Beču
  • u lipnju 2003. pohađala je Svjetsku školu endokrinologije reprodukcije u preživača za mlade znanstvenike, Budimpešta, Mađarska
  • u studenom 2003. posjetila Zavod za fiziologiju reprodukcije, Veterinarskog fakulteta u Liege, Belgija
  • u studenom 2004.i rujnu 2005.  ponovno je posjetila Zavod za fiziologiju reprodukcije, Veterinarskog fakulteta u Liege, Belgija u sklopu suradnje na znanstvenom projektu
  • u prosincu 2006. prisustvovala je  TBA/AHT (Thoroughbred Breeders Association / Animal Health Trust) radionici čija je tematika bila reprodukcija u trkaćih konja, održanoj u Newmarketu, Velika Britanija
  • u srpnju 2007. posjetila je Equine Fertility Unit, podjednicu veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Cambridge-u, Velika Britanija i provela mjesec dana na stručnom usavršavanju na području smanjene plodnosti i asistirane reprodukcije konja

Također je od 2005. pa nadalje redovito prisustvovala godišnjim kongresima i radionicama koje su organizirale prestižna znanstvena i stručna udruženja ESDAR (European Society for Domestic Animals Reproduction), SIVE/FEEVA (Federation of European Equine Veterinarian Associations), MEBC (Middle European Buiatric Congresses) i FEMESPRUM (European Federation of Mediteranian veterinary societies for health and production of ruminants), pri čemu je kao prvi autor prezentirala više znanstvenih i stručnih radova.

Nadalje, povezala se sa Laboratorijem za fiziologiju reprodukcije u Liege-u u Belgiji koje je posjecivala periodički tijekom tri godine (2003.-2006.), pri čemu je u suradnji s eminentnim stručnjacima navedenog laboratorija izradila svoju doktorsku disertaciju. Doktorirala je 2006. godine s temom pod naslovom „Uloga trofoblast proteina i leptina u ranoj dijagnostici gravidnosti i ranoj embrionalnoj smrtnosti u goveda“. U svibnju 2009. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docent.

Autor i koautor je na 82 znanstvena rada, od čega je 14 objavljeno u tercijarnim publikacijama (Current Contents) a ostala u sekundarnim publikacijama te u zbornicima radova s brojnih domaćih i međunarodnih kongresa
U okviru terenske nastave za studente organizirala je i sprovodila kontrolu reprodukcije na ergeli engleskih punokrvnjaka «Serdar» u Blatu pored Zagreba od 2003. godine do danas.
Također je u suradnji s Hrvatskim Centrom za konjogojstvo uspostavila i sprovela kontrolu reprodukcije i vodila rasplodnu sezonu na državnoj ergeli lipicanaca „Lipik“ po povratku uzgoja u Republiku Hrvatsku te nastavila sprovoditi specijalistički nadzor na navedenoj ergeli do danas. U suradnji s brojnim udrugama hrvatskih autohtonih pasmina konja, Hrvatskim Stočarskim Centrom i Hrvatskim Veterinarsklim Institutom sprovela je preliminarno istraživanje uzroka smanjene plodnosti i rasplodnih specifičnosti hrvatskih autohtonih pasmina konja.

Aktivno je uključena u program očuvanja zaštićenog i ugroženog međimurskog konja kao i u projekt verifikacije hrvatskog uzgoja lipicanca primjenom molekularnih analiza. Koautorica je sveučilišnog udžbenika „Rasplođivanje konja“ izdanog 2009. godine kao i na dvije skripte « Primjenjena fiziologija reprodukcije u kobila» iz 2005. i «Fiziologija i patologija reprodukcije u ovaca» iz 2003. godine. Održala je 12 javnih predavanja, jedno u Beču a ostala diljem Hrvatske, kao i dva pozvana predavanja; jedno na međunarodnom kongresu «Clinica Veterinaria» održanom na Ohridu a drugo na domaćem skupu „Veterinarski dani“.

Kao stručni suradnik pisala je za časopise «Veterinarstvo», „Mljekarski list“ i „Konji“ te održala desetak pozvanih predavanja za uzgajivače konja iz područja rasplođivanja konja, spolno prenosivih bolesti konja i upravljanja reprodukcijom. Nadalje, aktivno je sudjelovala u pripremi IV Srednjeeuropskog bujatričkog Kongresa i XVI Mediteranskog Buiatričkog Kongresa (FEMESPRUM) kao tehnička tajnica.
Tokom rada na klinici sudjelovala je u vođenju praktične i terenske nastave, surađivala na tri znanstvena projekta te sudjelovala i u svim ostalim aktivnostima koje Klinika obuhvaća. Tijekom rada na navedenim projektima uvela je primjenu dokazivanja spolnih hormona primjenom ELISA metode te potaknula izdvajanje Laboratorija za endokrinologiju reprodukcije u sklopu Klinike za porodništvo i reprodukciju kojeg je voditeljica.  Uz nastavu na Veterinarskom fakultetu, uključena je i u nastavu na Agronomskom fakultetu u modulu „Upravljanje reprodukcijom“. Bila je komentor dva diplomska i jednog studentskog rada koji je nagrađen Dekanovom nagradom.  Nadalje, upravo je u postupku izrade doktorska disertacija pod njenim mentorstvom a čija tema su morfometrijska istraživanja fetusa konja. Član je „ Hrvatskog veterinarskog društva“, „Hrvatske Mljekarske Udruge“ „ Hrvatske veterinarske komore“, «BEVA»-e (British Equine Practitioners Veterinary Association) i  „ ESDAR“-a (European Society for domestic animal reproduction).
Aktivno govori engleski i njemački jezik.


Publikacije i radovi

Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza