Izv. prof. dr. sc. Iva Getz, dr. med. vet.

Getz Iva, rođ. Barac, rođena je 12. 10. 1966. godine u Zagrebu. Maturirala je
1984. godine u Obrazovnom centru za jezike – klasičan smjer. Diplomu Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stekla je 1992. godine. Od srpnja 1993. godine radi kao znanstveni novak na Klinici za porodništvo i reproduckiju Veterinarskog fakulteta. Poslijediplomski znanstveni studij «Fiziologija i patologija reprodukcije goveda s U.O.» završila je 1999. godine obranivši magistarski rad «Dozrijevanje, oplodnja i uzgoj oplođenih jajnih stanica in vitro». Od travnja
2000. godine zaposlena je u svojstvu asistenta na Ambulantnoj klinici, U veljači 2004. godine
obranila je doktorsku disertaciju pod nalovom «Uspješnost stimulacije jajnika krava u postupku
ultrazvučne punkcije i uzgoja in vitro goveđih zametaka». Od prosinca 2004. godine obavlja
poslove višeg asistenta na Ambulantnoj klinici Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za
predmet «Porodništvo domaćih životinja». U listopadu 2005. godine odlukom Matičnog odbora
za područje biomedicine i zdravstva – polje veterinarske medicine, izbrana je u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika, a u listopadu 2009. godine u znanstveno zvanje višeg znanstvenog
suradnika. U prosincu 2005. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docent na Klinici
za porodništvo i reprodukciju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te u prosincu 2010. u
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na istoj Klinici.
U više je navrata boravila na usavršavanju u različitim znanstvenim institucijama u
inozemstvu. Tijekom 1996. i 1998. pohađala je međunarodne poslijediplomske tečajeve održane
na Veterinarskom fakultetu u Budimpešti, Mađarska. U rujnu 2001. sudjelovala je na
međunarodnom ECAR-ovom (European College of Animal Reproduction) seminaru «Oocyte
retrieval and embryo transfer in cattle», održanom u Beču. U proljeće 2002. godine boravila je
mjesec dana u Stanici za embriotransfer i umjetno osjemenjivanje kobila Klinike za reprodukciju
Veterinarskog Sveučilišta u Beču. Tijekom dosadašnjeg znanstveno-istraživačkog rada objavila
je 97 radova u domaćim i stranim časopisima, od toga 10 radova u CC publikacijama, te
sudjelovala u više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova iz oblasti rasplođivanja
domaćih životinja. Članica je Europskog udruženja za reprodukciju domaćih životinja (ESDAR)
te predstavnica Hrvatske u ovom udruženju.


Publikacije i radovi

Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza